Casus Omgevingsbeleid: analyse, evaluatie, ontwerp

Gasboringen in de Waddenzee in ruil voor investeringen in natuur en milieu; bouw- en infrastructurele projecten die stilgelegd worden vanwege te hoge fijn stof concentraties; verzet tegen de aanleg van een tunnel voor een snelweg nabij het Naardermeer; discussie over het plaatsen van windmolenparken als bron voor duurzame energievoorziening; verwerpen van het idee om in geval van hoogwater bepaalde polders bewust onder water te zetten om andere gebieden te vrijwaren van mogelijke overstromingen.

Er wordt in deze casus vooral aandacht besteed aan drie belangrijke beleidswetenschappelijke vaardigheden, namelijk het analyseren (begrijpen), evalueren (beoordelen) en ontwerpen (vormgeven) van beleid. In de cursusopzet wordt daartoe een onderscheid gemaakt tussen theorie (‘leren over’) en praktijk (‘zelf doen’).

Het uitvoeren of beter gezegd toepassen van de opgedane kennis en inzichten op concrete omgevingsvraagstukken krijgt gestalte in het Virtueel Beleidswetenschappelijk Onderzoeks- en Adviesbureau. ViBOA is een webgebaseerde kantooromgeving waarin u in de rol van stagiair verschillende taken uitvoert die input leveren voor het werk van de (virtuele) medewerkers van het bureau. De taken zijn gericht op het analyseren, evalueren en ontwerpen van omgevingsbeleid. De omgevingsvraagstukken die aan bod komen zijn de eerdergenoemde onderwerpen: een studie naar het plaatsen van windenergie; een analyse van het beleid rond gasboringen in de Waddenzee; een evaluatie van de fijn stof problematiek, een (her)ontwerp van de tracévarianten in de omgeving van het Naardermeer; een onderzoek naar noodoverloopgebieden en andere maatregelen in het kader van ruimte voor de rivier. Per casus krijgt u allerlei bronnenmateriaal aangereikt (artikelen, tv- en radio-uitzendingen, websites, enz.) en bestaat de mogelijkheid een gesimuleerd interviewgesprek te houden met een deskundige. De dagelijkse begeleiding is in handen van een virtuele stagebegeleider, die u welkom zal heten, uitleg zal geven over wat er van u wordt verwacht en gedurende uw stage regelmatig aanwijzingen zal geven. Na afronding van uw stage behoort u (grotendeels) zelfstandig beleidswetenschappelijk onderzoek te kunnen uitvoeren in termen van analyse, evaluatie en (her)ontwerp van omgevingsbeleid.

De gehele virtuele stage vergt ca. 80 sbu.