SkillsLabs

 

< Terug naar de homepage      

SkillsLabs homepage > Water Governance: Perkpolder

 

casus 2
Water Governance: Perkpolder

In Zeeland werken een aantal overheden en marktpartijen samen aan de herinrichting van het gebied ten noorden van Kloosterzande in Zeeuws-Vlaanderen.
Doel is het versterken van de economie en de leefbaarheid in dit gebied door het ontwikkelen van woningen, recreatie en natuur.

Aanleiding voor de planontwikkeling is het wegvallen van de veerverbinding Kruiningen – Perkpolder in 2003. Om de leefbaarheid in het noordelijk deel van dit gebied voor de toekomst te waarborgen, willen de gemeente Hulst en de Provincie Zeeland de plaatselijke economische dynamiek stimuleren. Ontwikkeling van nieuwe functies moet deze impuls geven.
Daarnaast wordt het gebiedsontwikkelingsproject vanuit Rijkswaterstaat gebruikt ter uitvoering van buitendijkse natuurcompensatie ten gevolge van de tweede verdieping van de Westerschelde.
Vanuit het Europees project ComCoast (Interreg IIIB) worden plannen gemaakt om ipv. dijken te verhogen, brede waterkeringen te ontwikkelen waar land en zee geleidelijker in elkaar overgaan. Deze overgangszones bieden plaats aan natuur en andere vormen van gebruik (recreatief).

Uit de drie beschreven aspecten van de casus kiezen we voor deze opdracht voor het economische aspect, nl. de economische ontwikkeling van het gebied Perkpolder.


Opdracht student


De student krijgt de rol van onderzoeker van een adviesbureau dat in opdracht van de provinciale rekenkamer een analyse maakt van het project Perkpolder.
Het doel van beleid is reeds gekozen, nl. economische ontwikkeling van het gebied.
De vraag is of het gekozen beleidsinstument, een specifieke vorm van publiek private samenwerking, leidt tot dit doel.
Daartoe krijgt de student de opdracht om een analyse te maken van het gekozen beleidsinstrument, uitgaande van onderstaande vragen:
Welke vorm van PPS is gekozen?
Op basis van welke afwegingen is de keuze gemaakt, afgezet tegen criteria uit de wetenschappelijke literatuur over PPS?
In hoeverre zijn voor de gekozen PPS-vorm risico’s en barrières in kaart gebracht?
Gegeven de analyse welke vorm van PPS zou geadviseerd kunnen worden en waarom?